Bezig met laden...

Kwaliteit, milieu en duurzaamheid staan bij Technirub voorop!

Dat zeggen wij niet alleen, we kunnen het ook bewijzen. Wij beschikken over onderstaande certificeringen.

 

ISO 9001:2015                

ISO 9001:2015 

Norm voor kwaliteitsmanagement. Wij monitoren en verbeteren voortdurend de kwaliteit van onze producten, de kwaliteit van onze relaties met klanten en leveranciers en de kwaliteit van onze interne organisatie.

Meer informatie over deze certificering

 
                               
                             
ISO 14001:2015                

ISO 14001:2015

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 1400-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Technirub streeft ernaar om een zo duurzaam mogelijke organisatie te zijn.

Meer informatie over deze certificering

                   
                   
SBB Leerbedrijf                 SBB Leerbedrijf
In een leerbedrijf maken leerlingen kennis met de praktijk en leren ze wat er van hen verwacht wordt. Wij willen studenten de gelegenheid bieden om relevante werkervaring op te doen tijdens de opleiding, zodat zij al met nuttige praktijkervaring de arbeidsmarkt kunnen betreden.

 

Kwaliteitsbeleid

De directie van Technirub ziet het kwaliteitsmanagementsysteem als een belangrijk instrument voor de doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteiten en als het middel om inzicht te krijgen in die processen die een belangrijke rol spelen en een bijdrage leveren aan de wensen en behoeften van de afnemers.

- Pijlers van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsprocessen gericht op beheersing van risicovolle processen en continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem als geheel
- Het kwaliteitsmanagementsysteem van Technirub is in overeenstemming met de ISO 9001-norm en is volledig verwerkt in het kwaliteitshandboek.
- Alle medewerkers dragen er toe bij door volgens afgesproken en/of vastgelegde werkwijze te werken om zo het binnen Technirub noodzakelijk geachte kwaliteitsniveau te handhaven.

  

Milieubeleid

Technirub is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de zorg van een schoon en gezond milieu.

Technirub beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als een van haar belangrijkste doelstellingen.

Technirub streeft blijvend naar beheersing van de milieubelasting en vermindering van de milieueffecten van haar bedrijfsactiviteiten. Dit wordt gezien als een primaire verantwoordelijkheid van het management en als een taak van iedere medewerker. Het meten van de vooruitgang op het gebied van milieu wordt uitgevoerd door middel van een monitoringsprogramma.

Tenslotte stelt Technirub zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest)afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem:

- Pijlers van het milieumanagementsysteem zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van milieuprocessen gericht op het verlagen en het doelbewust verwijderen van de afvalstroom;
- Daarnaast zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsprocessen gericht op beheersing van risicovolle milieuprocessen en continue verbetering van het milieumanagementsysteem en organisatie als geheel;
- Het milieumanagementsysteem van Technirub is in overeenstemming met de ISO 14001-norm en is volledig verwerkt in het milieuhandboek;
- Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij volgens de vastgelegde en/of afgesproken werkwijze werken om zo het binnen Technirub noodzakelijk geachte milieuniveau te handhaven;

Een integraal onderdeel van dit beleid is het scheppen en in stand houden van een doeltreffend milieuzorgsysteem, afgestemd op de huidige activiteiten. Hierbij dienen de van toepassing zijnde wetgeving, aanverwante eisen en de normen NEN-EN-ISO 14001 als uitgangs­punten.