Algemene verkoopvorwaarden van Technirub Vizo International BV. 

Inhoudsopgave

Algemeen deel (geldend voor elke overeenkomst)

 

·         Artikel 1: Definities

·         Artikel 2: Identiteit

·         Artikel 3: Toepasselijkheid algemeen deel

·         Artikel 4: Het aanbod

·         Artikel 5: De overeenkomst

·         Artikel 6: De prijs

·         Artikel 7: Levering en uitvoering

·         Artikel 8: Wijze van betaling

·         Artikel 9: Vervoer en risico

·         Artikel 10: Verzuim en ontbinding van de overeenkomst

·         Artikel 11: Overmacht

·         Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

·         Artikel 13: Buitengerechtelijke incassokosten

·         Artikel 14: Klachttermijn

·         Artikel 15: Beperking van aansprakelijkheid

·         Artikel 16: Rechtskeuze

 

 

Aanvullende voorwaarden (geldend voor overeenkomsten op afstand)

 

·         Artikel 17: Toepasselijkheid aanvullende voorwaarden

·         Artikel 18: Herroepingsrecht en annulering

·         Artikel 19: Uitsluiting herroepingsrecht

 

Algemeen deel (van toepassing op elke overeenkomst tussen verkoper en koper)

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

·         Algemene voorwaarden: het algemeen deel en het aanvullende deel van deze Algemene voorwaarden;

·         Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

·         Besluit buitengerechtelijke incassokosten: het besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte of elk opvolgend besluit ten aanzien van de normering van de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten;

·         Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper;

·         Dag: kalenderdag;

·         Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

·         Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

·         Koper: iedere derde met wie verkoper een overeenkomst aangaat;

·         Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verkoper en een Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop;

·         Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van artikelen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

·         Overmacht: elke omstandigheid die Verkoper niet kan worden toegerekend, indien deze niet is te wijten aan de schuld van Verkoper, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor risico van Verkoper komt;

·         Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Koper en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

·         Verkoper: Technirub Vizo International B.V.

 

Artikel 2 - Identiteit van de Verkoper

Technirub Vizo International B.V.

Vestigingsadres:
Morseweg 11
3899 BP  Zeewolde

Telefoonnummer: 036-523 62 66
Faxnummer: 036-523 62 60
Bereikbaar: iedere werkdag van 08.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.00 uur.
Emailadres: verkoop@technirub.nl
Website: 
www.technirub.nl

BTW nummer: NL809697543B01
KvK: 32042437
Bankrekening: NL68INGB0005729168

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid algemeen deel

1.     Het algemene deel van de Algemene voorwaarden is van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

2.     Deze Algemene voorwaarden van Verkoper maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Verkoper en Koper ter zake. Deze Algemene voorwaarden zijn opvraagbaar en worden op eerste verzoek per post aan Koper verzonden.

3.     Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat deze Algemene voorwaarden via de website zijn in te zien en als PDF zijn op te vragen.

4.     Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken.

3.     Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Kennelijke ergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.

4.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·         de prijs exclusief belastingen;

·         de eventuele kosten van aflevering;

·         de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·         de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;

·         de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

·         indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Koper te raadplegen is.

 

Artikel 5 - De Overeenkomst

1.     De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de Verkoper langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de Overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De Verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van het feit of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 - De Prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden artikelen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven

2.     De in het aanbod genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 7 - Levering en Uitvoering

1.     De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van artikelen.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene voorwaarden is vermeld, zal de Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

 

Artikel 8 - Wijze van betaling

1.     Betaling dient door de Koper te geschieden op de door de Verkoper voorgeschreven wijze en binnen de op de factuur vermelde termijn.

2.     Indien het een Overeenkomst op afstand betreft dient door de Koper de betaling te zijn voldaan via I-deal of Paypal alvorens de bestelling in behandeling wordt genomen door Verkoper.

3.     De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden.

4.     In geval van wanbetaling van de Koper heeft de Verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 9 - Overgang van risico en opslag van niet afgenomen artikelen

1.     Op het moment van aflevering gaat het risico terzake de afgeleverde artikelen over op de Koper.

2.     Verkoper is gerechtigd om de artikelen, wanneer deze niet conform afspraak worden afgenomen, voor rekening en risico van de Koper op te slaan.

 

Artikel 10 - Verzuim en ontbinding van de Overeenkomst

1.     Indien Koper niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen, is de Koper zonder ingebrekestelling in verzuim.

2.     In dat geval is Verkoper gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 11 - Overmacht

1.     Indien Verkoper door Overmacht (een niet-toerekenbare tekortkoming) niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Dit laat de rechten van de Koper om de Overeenkomst in geval van Overmacht te ontbinden onverlet.

2.     In geval van Overmacht aan de zijde van Verkoper heeft Koper geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

1.     Alle geleverde artikelen blijven eigendom van de Verkoper en gaan niet op de Koper over voordat alle bestaande vorderingen volledig voldaan zijn.

2.     Zolang de eigendom van de artikelen niet op Koper is overgegaan, mag deze aan derden geen rechten verlenen met betrekking tot deze artikelen.

3.     Als Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of indien de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf over gaat, beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is Verkoper gerechtigd de artikelen terug te nemen.

4.     De Koper is verplicht de artikelen waar een eigendomsvoorbehoud op rust aan Verkoper terug te geven en machtigt Verkoper door het aangaan van de Overeenkomst onherroepelijk de ruimte waar de goederen zich bevinden of kunnen bevinden daartoe door een vertegenwoordiger te doen betreden.

 

Artikel 13 - Buitengerechtelijke incassokosten

1.     Indien Koper na een eerste aanmaning in gebreke blijft met volledige betaling van het verschuldigde bedrag, dan is Verkoper gerechtigd om het verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig het Besluit buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 14 – Klachtentermijn

1.     Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of over de bestelde artikelen moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld bij de Verkoper.

2.     Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 - Beperking van aansprakelijkheid

1.     Verkoper is alleen aansprakelijk voor schade die Koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

2.     Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

3.     bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst of gederfde inkomsten. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

4.     schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Koper.

 

Artikel 16 - Rechtskeuze

1.     Op de Overeenkomst en op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

2.     Alle geschillen die ontstaan uit de Overeenkomst of geschillen over deze Algemene voorwaarden zullen in Nederland worden beslecht en wel door de (relatief) bevoegde rechter van de rechtbank Oost Nederland.

  

Aanvullende algemene voorwaarden (van toepassing op Overeenkomsten op afstand)

 

Artikel 17 - Toepasselijkheid aanvullende voorwaarden

1.     Dit aanvullende deel van de Algemene voorwaarden is van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Verkoper en Consument.

2.     Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument beschikbaar gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 Artikel 18 - Herroepingsrecht en annulering

1.     Bij de aankoop van artikelen heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. Deze termijn gaat in op de Dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.     Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4.     Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na terugzending, herroeping of annulering terugbetalen.

 

Artikel 19 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.     Producten die met een speciaal daarvoor op maat gemaakte matrijs moeten worden vervaardigd en producten waarvoor bijzondere en productspecifieke grondstoffen voor de vervaardiging moeten worden ingekocht, zijn met toepassing van art. 6:46d lid 4 BW uitgesloten van het herroepingsrecht.